ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Jelen Felhasználási Feltételek és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban FF) határozza meg a Comnica Kft. (a továbbiakban együttesen a Szolgáltató) által a regisztrált előfizetők (a továbbiakban a Felhasználó) részére a www.comnica.com honlapon (a továbbiakban az Online Ügyfélszolgálat) nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban a Szolgáltatások) igénybevételének feltételeit, valamint a Szerződő Felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket.Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen FF egységes szerkezetbe foglalásától függetlenül az mint külön-külön FF funkcionál a Comnica Kft és a vele jogviszonyban álló Felhasználó relációjában.Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, és Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a jelen FF-et jogosult egyoldalúan módosítani. Az FF módosítása esetén a Szolgáltató a Felhasználót a változások Online Ügyfélszolgálaton történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatálybalépését megelőzően.I. A SZOLGÁLTATÓK ADATAIComnica Kft (székhelye: 1119 Budapest, Mohai út 38., Cg. 01 09 895207)

II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOKSzolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Szolgáltató az Online Ügyfélszolgálaton a bejelentkezett Felhasználó részére hozzáférhetővé tesz.


Nyitó Oldal: az Online Ügyfélszolgálat elérésekor megjelenő nyitó aloldal, amelyen a Szolgáltatók biztosítják a bejelentkezés lehetőségét.


Előfizető: a Szolgáltatóval előfizetői jogviszonyban álló természetes személyek, gazdasági társaságok, vagy egyéb szervezetek.


Felhasználó: az az Előfizető, aki a Nyitó Oldalon bejelentkezik.


Harmadik személyek: a Szolgáltatón és a Felhasználón kívüli magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek.III. BEJELENTKEZÉSA Nyitó Oldalon történő bejelentkezéssel az itt írt feltételeket a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el. A bejelentkezéssel a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen FF-et megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadja, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatkezeléshez a jelen FF-ben meghatározottak szerint hozzájárul.Felhasználó a vele jogviszonyban álló szolgáltató (Comnica Kft.) által biztosított felhasználónévvel és jelszóval tud bejelentkezni a belépéshez szükséges felhasználói nevet és jelszót biztosító szolgáltató Online Ügyfélszolgálatára. Bejelentkezés hiányában nem jogosult szolgáltatás igénybe vételére.A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a bejelentkezést indoklási kötelezettség nélkül visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, azaz törölje, így különösen


- valótlan vagy hiányos adatok megadása;


- Szolgáltató érdekei alapján saját hatáskörében meghozott döntése alapján;


- a Szolgáltató, más felhasználók személyes adataival, az Online Ügyfélszolgálattal, a Szolgáltatás rendszerével történő bármilyen visszaélés esetén.


A visszautasítás, illetve visszavonás okáról a Szolgáltató a Felhasználót e-mail üzenetben tájékoztatja.A bejelentkezés és adatmódosítás során kötelező és nem kötelező adatok bevitelére van lehetőség. A Szolgáltató a Felhasználó bejelentkezését és az adatmódosítást csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó valamennyi, kötelezően kitöltendő adatot rögzítette.IV. A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSAA Szolgáltató a Szolgáltatásokat a Felhasználó részére a jelen FF rendelkezései szerint nyújtja, a Szolgáltató az Online Ügyfélszolgálaton biztosítja a Szolgáltatások elérhetőségét.A Szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen Internet-hozzáféréssel, és működő kapcsolattartási e-mail postafiókkal.A Szolgáltatások igénybe vétele kapcsán a Felhasználó kezdeményezheti egyes beállítások/adatok módosítását, illetve a belépési felhasználói nevet és jelszót biztosító szolgáltatóval kötött előfizetői szerződésének módosítását. A Felhasználó által kezdeményezett beállítás/adat módosítást a Szolgáltatás rendszere automatikus visszaigazolást küld e-mailben, az előfizetői szerződés módosítására az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok megfelelően irányadók és alkalmazandóak.A Felhasználó nem veszélyeztetheti, illetve nem kísérelheti meg veszélyeztetni a Szolgáltatás honlapjának a biztonságát, ideértve különösen az alábbi eseteket:


- hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés olyan felhasználónévvel, amelyre a Felhasználó nem jogosult;


- megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;


- kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba, illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterhelése (overloading), elárasztása (flooding), spammelése (spaming), levelekkel való bombázása (mailbombing) vagy összeomlasztása (crashing);


- nem kívánt e-mail-ek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését;


- bármely TCP/IP csomag bármely paraméterének vagy részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.

A rendszer vagy a hálózat biztonságának veszélyeztetése polgári vagy büntetőjogi konzekvenciákat vonhat maga után. A Felhasználó beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni az Online Ügyfélszolgálat rendeltetésszerű működését, vagy bármely, az Online Ügyfélszolgálaton folytatandó tevékenységet.V. AZ FF HATÁLYAAz FF hatálya az adott szolgáltató által biztosított felhasználói névvel és jelszóval bejelentkezett Felhasználóval jogviszonyban álló adott szolgáltatóra (Comnica Kft.) és a Felhasználóra terjed ki.Az adott szolgáltató által biztosított felhasználói névvel és jelszóval bejelentkezett Felhasználóval jogviszonyba álló adott szolgáltató (Comnica Kft.) és a Felhasználó közötti Online Ügyfélszolgálatra vonatkozó jogviszony akkor jön létre, ha a Felhasználó a Nyitó Oldalon bejelentkezik, illetve ezzel automatikusan a Felhasználó a jelen FF-et elfogadja.
Az FF határozatlan időre szól.Az FF módosításának esetén a Szolgáltató a Felhasználót a változásoknak az Online Ügyfélszolgálaton történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatálybalépését megelőzően.A Szolgáltató nem köteles értesítéssel élni az FF azon módosításai kapcsán, amikor az valamely, Szolgáltató adataiban bekövetkezett változás, a Szolgáltatás új honlapokra való kiterjesztése, új Szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, illetve ha a módosítás a már nyújtott Szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket nem érinti.VI. A JOGVISZONY MEGSZŰNÉSEA Felhasználó bármikor jogosult olyan tartalmú nyilatkozatot tenni a Szolgáltató felé, hogy a Szolgáltatást a jövőben nem kívánja igénybe venni, az Online Ügyfélszolgálaton elérhető funkciók útján.A Szolgáltató rendes felmondással 8 (nyolc) napos határidővel felmondhatja az Online Ügyfélszolgálat használatára vonatkozó jogviszonyt a Felhasználó e-mailben történő értesítése mellett.A Szolgáltató a jogviszonyt jogosult azonnali hatállyal felmondani e-mailben történő értesítés mellett, amennyiben a Felhasználó a jelen FF bármely pontját megszegi.A Szolgáltató az azonnali hatályú felmondás helyett jogosult korlátozott szolgáltatást nyújtani, illetve a Szolgáltatás igénybevételének biztosítását szüneteltetni a szerződésszegés idejéig. A Szolgáltató ebben az esetben a szüneteltetésről vagy a korlátozás módjáról, illetve annak megszüntetése módjáról e-mailben értesíti a Felhasználót. A szüneteltetés, korlátozás megszüntetése esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások ismételt nyújtását egyedi feltételekhez kötni.VII. SZAVATOSSÁG, FELELŐSSÉG, KORLÁTOZÁSA Szolgáltató szavatolja, hogy a Szolgáltatások a jogviszony hatálybalépésének napjától működőképesek.A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a Szolgáltatások hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle kárért, amelyeket a Szolgáltatások meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okozott. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatások és/vagy az Online Ügyfélszolgálat hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Ilyenkor azonban a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében.A Szolgáltató mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért, vagy esetleges elvesztéséért. Az Online Ügyfélszolgálat, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, az Online Ügyfélszolgálat használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja.A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások és/vagy az Online Ügyfélszolgálat karbantartása érdekében a Szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatást és/vagy az Online Ügyfélszolgálatot szükség szerint, időről időre továbbfejlessze, átalakítsa vagy módosítsa.A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás és/vagy az Online Ügyfélszolgálat részbeni vagy teljes megszüntetésére, a Felhasználó előzetes értesítése nélkül is.A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel, a Felhasználó vagyonában bekövetkezett tényleges kár erejéig.A Szolgáltatást a Felhasználó kizárólag saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás és/vagy az Online Ügyfélszolgálat használatával kapcsolatban a Felhasználó számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett vagy elszenvedett károkért. A Szolgáltató kizár minden felelősséget amely a Felhasználó számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlenség, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.A Felhasználót a felhasználóneve és jelszava titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A Felhasználó ezen adatait nem adhatja ki harmadik személynek, és nem használhatja más felhasználónevét és jelszavát, illetve nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát. A Felhasználót teljeskörű felelősség terheli a felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából, vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.A Felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott, valósként megkért adatok a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra minden olyan alkalommal, amikor azt a Szolgáltatások igénybevétele során kéri a program. A Szolgáltató kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Szolgáltató a Felhasználó adataiban történt változások bejelentésének elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól.A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó vagy harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.VIII. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT (SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE)A Comnica Kft., mint szolgáltató kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a Felhasználó felhasználói nevének és jelszavának megadásával a vele jogviszonyban álló, a belépéshez szükséges felhasználói nevet és jelszót biztosító szolgáltató Online Ügyfélszolgálatára lép be, az ott tárolt adatok védelmét és titkos kezelését biztosítja, az adattovábbítás és adattárolás során harmadik személy az adatokhoz jogszerűen nem férhet hozzá.A Szolgáltató kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások rendelkezéseit figyelembe veszi, eleget tesz a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek, és szavatosságot vállal azért, hogy a Felhasználó személyes és egyéb adatainak, illetve banktitkainak illetéktelen személyek nem juthatnak a birtokába. A Felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a Szolgáltató az adatkezelés minden fázisában köteles betartani.A Szolgáltató tiszteletben tartja és védi a Felhasználó személyes adatait, amelyeket bizalmasan kezel. Egyben felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltatás rendszere tartalmazhat olyan honlapokra mutató linkeket, amelyeket nem a Szolgáltató üzemeltet, és ezen honlapok adatvédelmi rendelkezései eltérhetnek a Szolgáltatás rendszerének adatvédelmi rendelkezéseitől.A Szolgáltató kijelenti, hogy alvállalkozói, megbízottjai és alkalmazottai a Szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.A Szolgáltatónak a Felhasználó személyes adatait védenie kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen.A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megadott személyes adatokat tárolni, feldolgozni, és a Szolgáltatással kapcsolatban felhasználni. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató személyes, illetve egyéb adatait a Szolgáltatás minőségének fejlesztése, a Felhasználó érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése, továbbá a Szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenység megvalósítása céljából felhasználja. A Szolgáltató különösen jogosult


- amennyiben erre jogszabály kötelezi, kötelezettségének eleget téve az adatokat hatóságoknak kiszolgáltatni;


- a regisztrációkor megadott kiegészítő adatokat névhez nem kötötten statisztikai és marketing célokra felhasználni;


- a személyes adatokat a regisztráció során vagy egyéb módon megadott tartalommal kezelni, feldolgozni.A Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak a Szolgáltatás teljesítése során közlés vagy más személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére kizárólag a jelen FF-ben írtakkal összhangban teheti lehetővé.A jelen FF-ben szabályozott eseteken túl a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait hozzájárulása nélkül nem használja fel, és másnak sem engedélyezi a felhasználást.A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül a Felhasználóról semmiféle információt nem ad ki, kivéve ha erre jogszabály, bírósági határozat vagy jogszabályon alapuló egyéb hatósági rendelkezés kötelezi.A Szolgáltató a Felhasználóról nyilvántartást vezet, amelyből az Felhasználó adatai a jogviszony megszűnését követően haladéktalanul törlésre kerülnek. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos felhasználói tevékenységét naplózhatja. Az ennek során keletkezett .log fájlok Szolgáltató aktuális politikájának megfelelően kerülnek megőrzésre, illetve törlésre. Amennyiben a Szolgáltatással összefüggő jogvita miatt ez szükséges, az egyes .log fájlok a jogvita jogerős lezárásáig megőrzésre kerülhetnek.A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges felhasználónév, illetve jelszó védelme érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely felhasználónevének, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.A személyes adatoknak a jelen FF-ben foglaltaktól eltérő használata miatt a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség, ha az vagy az abból származó kár harmadik személy, vagy a Felhasználó szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a Szolgáltató a jelen FF-ben foglalt rendelkezések szerint járt el.IX. VÉDJEGY ÉS SZERZŐI JOGOKA Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek és logók a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.A megjelölések és a honlapon elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót illetik meg.A Felhasználó által az Online Ügyfélszolgálat használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Felhasználó részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.X. VIS MAIORAmennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Felhasználó, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEKA Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.A jelen FF-re a Magyar Köztársaság jogszabályai az irányadók és alkalmazandók.A Szerződő Felek jelen FF-fel és az abban foglalt Szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely jogvitára a Szolgáltató és a Felhasználó kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.
Budapest, 2019.12.01.

Comnica Kft.